ایمن سازی روتر/ سوئیچ /فایروال

این روز ها تجهیزات شبکه مانند روتر/ سوئیچ و فایروال ها یکی از هدف های اصلی برای نفوذ به سیستم و شبکه شما می باشند . زیرا درصورت آسیب پذیر بودن آنها مهاجم می تواند دسترسی هایی با سطح بالا ایجاد کند و خطرات جبران ناپذیری برای مجموعه ی ما داشته باشد. به همین سبب…
Read more